Olyckor på lekplatser - förebygg olycka på lekplats med oss

Tjänster kring

Olyckor på lekplatser

Lekplatsbesiktningar

Landskapsarkitektur

Utegymsbesiktningar

Till BRF, privatkunder och företag

Olyckor på lekplatser

Det bästa sättet att förebygga olyckor på lekplatser är genom lekplatsbesiktning. Olyckor på lekplatser är vanligt förekommande och det sker årligen ca 19.000 barnolycksfall på lekplatser runt om i Sverige, som leder till besök hos läkare/sjukhus. Ca 60% av dessa sker på förskole- och skolgårdar.

Förhindra olyckor på lekplatsen med besiktning

Alla lekplatser skall besiktas årligen och brister i lekmiljön skall dokumenteras. Så att en plan för underhåll och reparationer kan upprättas. Många lekredskap håller länge vid god omvårdnad och kan ibland även hålla alltför bra. Dvs. de är fortfarande ok utifrån de krav som ställdes när de var nya. Regelverket har ändrats under åren som gott och redskapet uppfyller kanske inte längre de krav som ställs i svensk leksäkerhetsstandard SS-EN 1176 – och SS-EN 1177, 2008.

Markägaren ansvarar för lekplatsen

Det finns inget straff för den som underlåter att göra dessa årliga säkerhetsbesiktningar, så länge det inte inträffar någon olycka. Händer det däremot en olycka och barn kommer till skada, så är det markägaren/fastighetsägaren som anses vara ansvarig för det inträffade. Då det gäller bostadsrättsföreningar så är det styrelsen och i första hand ordföranden som har det juridiska ansvaret. Då är det viktigt att kunna visa att man har kontroll på sina lekplatser och lekredskap och att man följer en plan för underhållet av dessa.

Man bör vara medveten om, är att alla lekredskap som inte står på privat mark, är att betrakta som allmänna och är tillgängliga för alla barn, inte bara de som bor i fastigheten. Det händer att enskilda medlemmar ställer ut flyttbara leksaker och utrangerade lekredskap på föreningens mark. Ibland står de relativt privat placerade kanske bakom en häck vid den ”egna uteplatsen”, ibland så att alla kan använda dem. Ordföranden/styrelsen har ansvaret för alla lekredskap som finns på BRF-föreningens mark- oavsett om man har givit sitt tillstånd till att sätta upp redskapet på föreningens mark eller ej.

Förebygg olycka på lekplats med oss

Lekredskap och lekplatser skall hjälpa barn att växa och utvecklas. Till det hör att man får sina törnar och blåmärken- så skall det vara. En lekplats utan utmaningar är ingen rolig miljö, men farorna som barnen möter skall vara möjliga för dem att förutsäga och förstå. Skadorna får heller inte bli så allvarliga att de ger bestående men för livet.

Kontakta oss

Vi gör både årlig säkerhetsbesiktning av lekplatser och besiktning av nybyggda lekplatser. Dessutom kan vi hjälpa till med ritningsgranskning och för förslag till förbättringsåtgärder. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig förhindra olyckor på lekplatser!

 • ANSVARIG LEKPLATS
  Ewa Andersson
  Tel: 073-518 68 10
  E-post: ewa.andersson@uftab.se
 • Certifikat ISO 9001
  Certifierade ISO 9001

 • Certifikat ISO 14001
  Certifierade ISO 14001

 • Daniel Eriksson, VD.