Totalentreprenad inom bygg och renovering

Vi till­handa­håller allt som behövs för hela bygg­pro­jektet från första spadtag till inflyttning. Vi tar hand om plan­ering och mat­erial­anskaff­ning, kontakt­erna med under­­leveran­törer, fackmän och myn­dig­heter, planerar projektet och genomför det på utsatt tid och inom bud­get­.

Totalentreprenad Uppsala Fastighetstjänst
Totalentreprenad innebär att Uppsala Fastighets­tjänst tar helhets­ansvaret för allt som rör bygg­­projektet. Med vår kompetens och erfarenhet handhar vi planering och material­anskaffning, sköter kontakten med under­­leveran­törer, nödvändiga fackmän och myndig­heter. Projekt­­planering och kontrakts­­skrivning sker med oss som enda part och vi genomför bygg­projektet inom de ekonomiska budget­­ramarna. Total­entreprenad innebär ökad trygghet för dig, sparar tid och gör byggandet mer kostnads­effektivt.

hälsar Claes Jirhede

Projektplanering

Uppsala Fastighetstjänst tar på sig ansvaret för byggprojektets planläggande och genomförande inom budgetramarna.

Materialanskaffning

Val av material är viktigt. Kvalitet ska vägas mot kostnad och leveransförmåga.

Underleverantörer

I den mån underleverantörer behövs sköter vi kontakt och förhandlingar.

Fackmän

Olika typer av specialistkompetenser kan kallas in vid behov. Vi sköter kontakten.

Myndigheter

Vi assisterar vid ansökningar om bygglov och alla former av myndighetskontakter.

Ökad trygghet

Med vår erfarenhet minskar risken för budget­sprängning och förseningar.

Kontrakt

Kontraktskrivande sker med oss allena. Det sparar dig mycket tid, oro och pengar.

Kostnadseffektivitet

Med vår vana att planera byggprojekt minskas ledtider och ökas effektiveten.

Garanterad kundnöjdhet

Vi för alltid kontinuerlig dialog med kunden och en slutbesiktning garanterar ett perfekt resultat.

Miljötänkande i fokus

Uppsala Fastighetstjänst har ett seriöst miljötänkande i stort som smått.

Hör av dig idag med dina frågor!

Genom att kontakta oss godkänner du att vi lagrar de personuppgifter du angivit. Läs mer om vår hantering av personuppgifter.
reCAPTCHA