Visselblåsning – Uppsala Fastighetstjänst

Visselblåsning

Uppsala Fastighetstjänst Visselblåsarpolicy

Vi på Uppsala fastighetstjänst strävar efter att ha ett öppet företagsklimat, hög affärsetik och välmående medarbetare. Våra medarbetare, kunder och leverantörer är våra viktigaste källor till insikt om eventuella brister som måste rättas till.

Vi vill att den som misstänker en oegentlighet, som strider mot företagets värderingar, affärsetik eller gällande lagstiftning ska ha möjlighet att komma till tals utan rädsla för repressalier. Du kan välja att lämna dina uppgifter anonymt. För att skydda uppgiftslämnare finns vår visselblåsarpolicy med tillhörande rapporteringsfunktion.

Att Visselblåsa betyder att väcka ledningens uppmärksamhet om potentiellt illegal och/eller oetisk verksamhet, också känt som oegentlighet.

Vad kan anmälas?

Via denna funktion kan misstanke om allvarliga oegentligheter rapporteras. Som allvarliga oegentligheter räknas bland annat:

  • ekonomisk brottslighet såsom mutor, bestickning, stöld, bedrägeri, förfalskning, bokföringsbrott och annan överträdelse av redovisnings- och skattelagstiftning
  • en intressekonflikt mellan en anställd och arbetsgivaren
  • andra allvarliga oegentligheter som rör vitala intressen för företaget där medarbetaren arbetar eller enskildas liv och hälsa, som till exempel allvarliga miljöbrott, stora brister i säkerheten på arbetsplatsen och allvarliga former av diskriminering och trakasserier.

Vem kan anmäla?

Rapporteringsrutinen kan användas av alla anställda (oavsett anställningsform) i bolaget. Även leverantörer, tidigare anställda etc. kan nyttja funktionen.

Vem tar emot anmälan?

Alla anmälningar tas emot av Daniel Eriksson (VD) och Hampus Ryberg. Skulle ärendet gälla någon av dem kan extern hjälp med erfarenhet av att hantera visselblåsarärenden komma att kopplas in.

Hur anmäls andra ärenden?

Andra typer av ärenden såsom tvister, fel, reklamationer, mindre brott, missnöje med lön och liknande utgör inte visselblåsarärenden och ska inte anmälas via detta system. Dessa ärenden ska i första hand rapporteras till närmaste chef eller annan medlem av ledningsgruppen.

Daniel Eriksson, VD.