Regelverket runt lekplatser och lekredskap är omfattande och beskrivs i följande lagar, förordningar och standarder:

  • Plan och Bygglagen, PBL (2010:900) samt SFS 2013:867.
  • Boverkets Byggregler, BBR.
  • Produktsäkerhetslagen, PSL, (2004:451).
  • Produktansvarslagen, (SFS 1992:18).
  • Ordningslagen (SFS 1993:1617).
  • Samt Europastandard SS-EN 1176 och SS-EN 1177, 2008.

Plan- och bygglagen

Plan- och bygglagen innehåller regler för utemiljön. Där anges krav på anordnande av friyta för lek- och utevistelse samt krav på att lekplatser och fasta anordningar på lekplatser skall underhållas så att risken för olycksfall begränsas. Dessutom anges att tomter och allmänna platser skall utformas så att de är tillgängliga och möjliga att användas av personer med nersatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Kommunens byggnadsnämnd är tillsynsmyndighet för säkerhet och tillgänglighet på lekplatser i kommunen.

2 kap §7

Vid planläggning skall hänsyn tas till behovet av att det inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen bebyggelse finns lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse.

8 kap §9

En tomt som skall bebyggas ska ordnas så att risken för olycksfall begränsas och om tomten skall bebyggas med byggnadsverk som innehåller bostäder eller lokaler för fritidshem, förskola, skola, eller annan jämförlig verksamhet, ska det på tomten eller i närhet av den finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse.

Om det inte finns tillräckliga utrymmen för att ordna både friyta och parkering, ska man i första hand ordna friyta.

8 kap §15

För tomter gäller att lekplatser och fasta anordningar på lekplatser skall underhållas så att risken för olycksfall begränsas.

8 kap §16

Även för allmänna platser och områden för andra anläggningar än byggnader skall det som sägs i §15 tillämpas i skälig utsträckning.

8 kap §19

En byggprodukt får ingå i ett byggnadsverk endast om den är lämplig för den avsedda användningen. En byggprodukt anses lämplig bl a om den uppfyller kraven i föreskrifter som har meddelats med stöd av 16kap6§ (i praktiken t.ex. föreskrifter i BBR utfärdade av Boverket

8 kap §20

Bestämmelser om villkor för att släppa ut och tillhandahålla byggprodukter på marknaden finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 9mars 2011 om fastställande av harmonierande villkor för saluföring.

Boverkets Byggregler

Boverkets byggregler innehåller regler om skydd mot olyckor vid fasta lekredskap och tomter.

Fasta lekredskap ska anordnas så att risken för personskador begränsas. Underlaget till gungor, klätterställningar och dylika redskap ska vara stötdämpande och i övrigt utformas så att risken för personskador begränsas.”

Produktsäkerhetslagen

Produktionsäkerhetslagen (PSL) slår fast att varor och tjänster som tillhandahålls till konsumenter skall vara säkra. PSL gäller även för varor som tillhandahålls i offentlig verksamhet, exempel på detta är lekredskap på lekplatser. Lekredskap på lekplatser som t.ex. en kommun tillhandahåller på ett sätt som gör att enskilda konsumenter kommer i kontakt med dem omfattas därmed av lagen. Konsumentverket är tillsynsmyndighet över PSL och skall kontrollera att varor och tjänster till konsumenter uppfyller gällande säkerhetskrav.

Europastandarder

SS-EN 1176-1, SS-EN 1176-7, SS-EN 1176-10, SS-EN 1176-11 och SS-EN 1177.

De gemensamma Europastandarderna började gälla 1999 och standarderna reviderades 2008. Standarderna innehåller minimikrav för säkerhet beträffande lekredskap.

Sök på denna webbplats