Miljöpolicy och kvalitetspolicy – Uppsala Fastighetstjänst

Miljöpolicy och kvalitetspolicy

Uppsala Fastighetstjänst och hållbarhet

Uppsala fastighetstjänst ska bidra till en hållbar samhällsutveckling tillsammans med våra kunder, leverantörer och samarbetspartners. En hållbar utveckling som innebär goda levnadsvillkor för människor idag och i framtiden, där ekologin sätter ramarna och en sund ekonomi är en förut­sättning och medel för att nå dit. Hållbarhet ska genomsyra alla våra verksamhetsområden och vi arbetar systematiskt för att stärka detta arbete.
Miljö och kvalitet. Uppsala Fastighetstjänst.
För oss innebär det att vi internt vill säkerställa att våra medarbetare mår bra, utvecklas och har en god balans mellan arbete och fritid. Dagligen är vi verksamma i människors närmiljö och ser ett stort värde i att genom vår service och våra tjänster bidra till en förbättrad livsmiljö för våra kunder samtidigt som vi minimerar vårat ekologiska avtryck.

Miljö och kvalitetspolicy

Uppsala Fastighetstjänst AB ska aktivt medverka i utvecklingen av ett miljömässigt hållbart samhälle. Vi anser att våra viktigaste fokusområden är hantering av klimat­påverkande utsläpp, säker avfalls­hantering och energi­effektivisering. Alla våra åtaganden, uppdrag och tjänster ska uppfattas som ett uttryck för kvalitet. De ska utföras på ett sådant sätt att varje utfört arbete kan vara en referens för ett nytt uppdrag. Vårt viktigaste mått på det är att våra kunder känner fullt förtroende samt är nöjda efter utförda arbeten.

Lagar och förordningar

Följa tillämpliga lagar och krav, både generella, men även rörande miljöfrågor.

Ett hållbart samhälle

Vi med­verkar i utvecklingen av ett miljö­mässigt hållbart samhälle.

Mål för miljö och kvalitet

Företaget utformar kvalitet- och miljömål samt miljömått som vi kontinuerligt följer upp och vid behov reviderar.

Krav vid inköp

Ställa miljö- och kvalitetskrav vid inköp av varor och tjänster.

Transport och källsortering

Ha effektiva samordnade transporter av material och avfall samt en effektiv källsortering.

Ständiga förbättringar

Arbeta på ett strukturerat och systematiskt sätt, samt med ständiga förbättringar som leder till kvalitets-, miljö- och arbetsmiljövinster.

Engagerade medarbetare

Informera och engagera alla medarbetare i ett aktivt, strukturerat och systematiskt förbättrings­arbete, samt genom vårt miljöarbete och vår miljöpolicy.

Våra fokusområden

Våra fokusområden för miljö; hantering av klimat­påverkande utsläpp, säker avfalls­hantering och energi­effektivisering bidrar till att uppnå de globala målen

Fastighet

En fastighets miljöpåverkan uppstår till stor del vid byggnation, uppvärmning och fastighetsförvaltning. Genom löpande fastighetsskötsel och tekniskt underhåll möjliggör vi för energieffektivisering samt ökad livslängd för fastigheter och därmed minskad miljöpåverkan.

Bygg & anläggning

Bygg och anläggningssektorn står i dagsläget för en väsentlig del av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Här ser vi att samarbete med våra kunder och leverantörer är en viktig faktor för att utveckla hållbara byggprocesser och att minska klimatavtrycket. Vi arbetar för en effektiv resurshantering, säker avfallshantering och miljövänligt materialval för att minimera vår miljöpåverkan.

Transporter & maskiner

Då vi verkar i en transport och maskinberoende bransch har vi som fokus på att effektivisera transportflöden samt att fortsätta med vår övergång till utsläppsfria fordon och maskiner. Våra mindre bensindrivna maskiner körs på Aspen miljöbränsle.

Bygg & anläggning

Bygg och anläggningssektorn står i dagsläget för en väsentlig del av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Här ser vi att samarbete med våra kunder och leverantörer är en viktig faktor för att utveckla hållbara byggprocesser och att minska klimatavtrycket. Vi arbetar för en effektiv resurshantering, säker avfallshantering och miljövänligt materialval för att minimera vår miljöpåverkan.

Biologisk mångfald i staden

Stadsmiljöer kan ibland beskrivas som urbana öknar gällande biodiversitet. Med det menas att förtätningen av städer till följd av människans behov av bland annat fastigheter och bostäder leder till att förutsättningar för olika arters livsmiljö försämras och biodiversiteten därmed minskar. För oss ska miljöarbete innebära en miljöförbättring. Genom att inkludera perspektivet biologisk mångfald i planeringen av urbana miljöer kan olika ekosystemtjänster främjas samtidigt som välbefinnandet för människor ökar. Vi kan därmed tillsammans med våra kunder bidra till att stärka biologisk mångfald genom att:

Planera och sköta trädgårdsmiljöer med hänsyn till pollinerare med sedum, växtlighet, träd, dagvattenhantering etc.

Stärka biodiversitet lokalt samt möjliggöra för “gröna öar” och spridningskorridorer mellan olika fastigheter i en urban miljö.

Sedan juli 2017 är Uppsala Fastighets­tjänst AB certifierade enligt ISO 9001:2015 kvalitet och ISO 14001:2015 miljö.

ISO-certifieringen innebär att vi blir ännu mer konkurrens­kraftiga och att företaget på allvar kan utmana de stora bolagen. Förutom att det ger oss marknadsfördelar innebär certifieringen att vi jobbar mer strukturerat och ytterligare säkerställer kvalitet och miljöfokus i alla led. Vår tillväxt de senaste åren visar att det finns en stor efterfrågan på tjänster med kvalitet och seriöst miljötänkande hos medvetna privatkunder och beslutsfattare i BF-föreningar, på företag och på myndigheter.

ISO 9001 KVALITET

ISO 9000 omfattar råd och krav för ett företags kvalitetspolicy. Både ledningen och medarbetarna ska följa standardens riktlinjer och systematiskt arbeta med utveckling och förbättring. Kravstandarden ISO 9001:2015 fastställer de villkor som ledningssystemet för kvalitet skall uppfylla för att erhålla en certifiering.

Certifieringsdokument Uppsala Fastighetstjänst ISO 9001, 2023-06-19, PDF.

ISO 14001 MILJÖ

ISO 14000 omfattar råd och krav för det som kallas miljöcertifiering och ett företags miljöpolicy. Kravstandarden ISO 14001:2015 stipulerar de villkor som ledningssystemet för miljö skall uppfylla för att erhålla en certifiering.
Certifieringsdokument Uppsala Fastighetstjänst ISO 14001, 2023-06-19, PDF.

Delad glädje är dubbel glädje

Gillar du vad du ser så dela gärna på sociala media. Tack för att du sprider budskapet om oss.

Facebook
Email
Twitter
LinkedIn